Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Carys Anne Hughes, Artist a Cherflunydd Cain

Fe fynychodd Carys Anne gyrsiau ‘Sgiliau Hwyluso Artist’ Elevate ac ‘Arferion Proffesiynol’.

Mae gan Carys Anne Hughes, artist a cherflunydd cain, lawer i edrych ymlaen ato ar hyn o bryd.  Mae’n falch ei bod yn symud i ofod stiwdio newydd ym Mae Colwyn ac mae’r cyrsiau diweddar y gwnaeth eu cwblhau gydag Elevate wedi rhoi cyfleoedd newydd iddi nad oedd yn flaenorol yn credu eu bod yn bosib.  Drwy’r hyfforddiant mae Carys Anne wedi dod i ddeall y gall ei chreadigrwydd fel artist gael ei ategu drwy ennill y sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gynnal busnes bach llwyddiannus. 

Fe fynychodd Carys Anne gyrsiau ‘Sgiliau Hwyluso Artist’ Elevate ac ‘Arferion Proffesiynol’, a gynhelir gan Dr Maria Hayes, ac mae’n teimlo eu bod wedi trawsnewid ei dull o weithredu.  Wedi ei chodi ym Mlaenau Ffestiniog, fe symudodd Carys Ann yn ôl i’r ardal ym mis Mawrth eleni er mwyn bod yn nes at ei theulu.  Yn ogystal â dysgu egwyddorion ariannol ac egwyddorion marchnata, mae mynychu cyrsiau Elevate wedi rhoi iddi gyfle gwerthfawr i rwydweithio gydag artistiaid eraill yng Ngogledd Cymru.  Teimla mai rhan o lwyddiant y cyrsiau yw fod Dr Hayes yn artist ei hunan sy’n deall yn iawn yr anawsterau a wynebir gan artistiaid.  Meddai Carys:

“Mae’r cyrsiau Elevate wedi fy helpu i edrych ar fy mhractis fel busnes drwy ddefnyddio egwyddorion ymarferol yn fy ngwaith a sylweddoli y gallaf fod yn fusnes ac yn artist.  Roedd y cyrsiau yn heriol ac roedd yn rhaid i chi roi o’ch gorau i’r tasgau, ond teimlwn fod gennyf gymorth ac roedd y gweithgaredd tîm yn fy helpu i ennill hyder.  Roedd yr hyfforddiant yn broffesiynol iawn yn y ffordd roedd yn cael ei gynnal gyda thaflenni yn cael eu darparu a phopeth yn cael ei egluro. 

“Fe ddysgais i gymaint ac yn arbennig mai fy ngwendid bob amser oedd ceisio gwerthu fy hunan.  Roedd y canllawiau ymarferol rwyf wedi eu derbyn wedi fy ngalluogi i fynd i’r afael â hyn a, gyda ffydd yn yr wybodaeth y gallaf fynd rhagddo gyda fy nghelf, i ddathlu fy llwyddiannau.”

Gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau mae Carys Anne yn ailstrwythuro teganau, yn canfod gwrthrychau a thecstilau i greu cerfluniau sy’n mynd i’r afael â theimladau o ofn, gwrthodiad a cholled. Mae’r gwaith yn tynnu ar hanesion tylwyth teg a throsiadau i gysylltu â phrofiadau emosiynol tywyllach y sawl sy’n gweld.  Mae’r broses datgymalu yn cael ei chofnodi drwy luniadau arsylwadol ac animeiddiadau byr a grëir gyda ffotograffiaeth stop-symudiad.  Mae hyn yn cael yr effaith o ddadorchuddio'r hyn sy’n gorwedd islaw cyn i’r  ail-luniad creadigol ddechrau.  Yng ngoleuni eu hatgofion plentyndod eu hunain, mae’r gwylwyr yn cael eu denu i ryngweithio gyda’r broses datgymalu ac ail-luniadau eu straeon eu hunain, gan archwilio’r themâu o derfyniadau a dechreuadau newydd.  Mae’r elfennau a wneir â llaw yn amlwg yn holl waith Carys Anne drwy’r defnydd o bwytho â llaw, brodwaith a chrosio.

Gyda’r holl newidiadau cyffrous sy’n digwydd ar hyn o bryd yn ei bywyd proffesiynol a phreifat mae Carys Anne yn awyddus i edrych tua’r dyfodol.  Mae wedi cael ei hysbrydoli gymaint gan raglen Elevate nes ei bod wedi llofnodi i fynychu’r cwrs mentora sydd ar ddod.  Rheswm nid bychan am hyn yw’r cymorth a deimlodd a gafodd ar bob cam gan dîm Elevate ac mae’n awyddus i rannu ei phrofiad positif:     

“Alla i ddim pwysleisio digon pa mor ffodus rydw i’n teimlo i fod wedi cael y cyfle hwn.  Mae wedi bod yn waith caled iawn, yn arbennig y rhannau gwaith cartref ysgrifenedig, ond mae wedi bod yn werth chweil!  Mae’r hyfforddiant wedi dylanwadu ar sut rydw i’n dod at gysylltiadau newydd ac wedi fy ngwneud yn fwy hyderus yn fy ngallu fel artist proffesiynol, gan fy arwain i ddechrau corff newydd o waith. Mae hyn yn ganlyniad uniongyrchol o’r hyfforddiant a dderbyniais. Rwy’n cymeradwyo’r cyrsiau hyn i unrhyw artist gan fy mod yn meddwl y byddent yn elwa’n fawr.” 

Mae Carys Anne wedi arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chael ei gwaith celf wedi’i arddangos mewn nifer o gasgliadau preifat.  Mae hefyd yn sefydlydd ac yn gydymaith o Hazlehurst Craft Studios, a agorwyd yn Runcorn yn 2012, gofod cymunedol a chanolbwynt creadigol ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr crefft.  Mae ei phrofiad eang mewn cyflwyno gweithdai, ar gyfer pob oedran a gallu, wedi cynnwys cynnal sesiynau yn Hazlehurst ac ar gyfer prosiectau celf cyhoeddus.

Site footer