Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rosie Kressman, Fresh Bocs – an Innovative Idea with an Inspiring Creator

'Cyflwyniad i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol', 'Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol' a 'Marchnata Gweledol: Delweddau Digidol'.

Mae Fresh Bocs siop sy’n seiliedig ar y we, yn gwerthu cynnyrch ffres, wedi ei dyfu’n lleol, sydd â chynnyrch gyda tharddiad moesol, newydd ei lansio.  Yn gyfredol mae tua 200 o gynnyrch ar y safle a rhan o atyniad y gwasanaeth a gynigir yw trosglwyddo’r cynnyrch yn rhad ac am ddim ym Mangor a lleoliadau yn y cyffiniau.  Syniad  Rosie Kressman yw’r fenter hon a ysbrydolwyd, i ddechrau, gan safon y cynhyrchwyr lleol yng Ngogledd Cymru ac ansawdd eu cynnyrch.  

Nid yw hwn yn gysyniad a gymerwyd yn ysgafn ond yn un sydd wedi golygu pymtheg mis o waith caled ac ymroddiad. Mae rhannau angenrheidiol o’r gromlin dysg wedi golygu ymchwil marchnata a darganfod rhagor am y gwaith ymarferol o sefydlu, cynnal a marchnata busnes bach.  Wrth ystyried hyn, bu Rosie yn mynychu cyrsiau Elevate ‘Cyflwyniad i Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol’, ‘Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol’ a ‘Marchnata Gweledol: Delweddau Digidol’ yn ystod 2013 - 2014 ac roedd hi’n methu canmol gormod am effaith llesol hyn:

“Alla i wir ddim gorbwysleisio pa mor werthfawr oedd y cyrsiau i mi.  Yn ogystal ag addysgu llawer o sgiliau ymarferol newydd i mi, fel sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, creu deunyddiau marchnata gan ddefnyddio Photoshop, a hyd yn oed creu fy ngwefan e-fasnach fy hun, rhoddodd y cwrs ‘ofod’ i mi bob wythnos i edrych yn wirioneddol feirniadol ar yr hyn roeddwn yn ei wneud ac i gynllunio fy strategaeth fusnes yn iawn.  Roeddwn wedi defnyddio ychydig ar y cyfryngau cymdeithasol cyn mynd ar y cwrs ond rŵan mae gennyf lawer gwell syniad sut i wneud defnydd ohono mewn dull pwrpasol i gael gwell effaith. Mae wedi fy ngalluogi i lansio busnes cynnyrch lleol mewn dull nad oedd wedi ei ddefnyddio yn y maes hwn o’r blaen, ac wedi sicrhau fod yna droedle arbennig iddo yn y farchnad sy’n bodoli

“Mae ‘na lawer o ‘cymorth busnes’ allan yn fan ‘na sydd naill ai wedi’i lastwreiddio neu’n hynod o gyffredinol, a ddim wir yn ‘gweddu’ i fusnesau go iawn.  Mae cyrsiau Elevate wedi eu cynllunio i ffitio o amgylch y busnes yn hytrach nag i’r gwrthwyneb, ac mae’r tiwtoriaid yn brofiadol ac yn ddigon hyblyg i gynghori ynglŷn ag amrywiaeth eang iawn o fentrau.”

Mae agwedd manwl Rosie at gynllunio busnes yn talu ar ei ganfed, gyda’r cwmni’n barod yn cael ei gydnabod yn genedlaethol.  Ym mis Mehefin diwethaf rhestrwyd Rosie fel un o ‘Sêr Busnes sy’n datblygu 2013’ gan Insider, cylchgrawn busnes blaenllaw yng Nghymru.

Wrth baratoi i lansio Fresh Bocs, aeth Rosie i’r afael â sialensiau sy’n wynebu llawer o’r rhai sy’n cynnal busnesau bach, er enghraifft edrych am adeiladau fforddiadwy a chwilio am gyllid, wrth ystyried cynaliadwyedd, problem gymhleth ac un sydd weithiau’n anodd.  Drwy’r cyfnod sefydlu, serch hynny, cadwodd Rosie ei gweledigaeth am y fentr: i greu busnes wedi ei ganoli o gwmpas y profiad cyfan o fwyd. Mae hi’n dymuno i’r busnes ddarparu bwyd sydd wedi ei gynhyrchu’n lleol, wrth gyfleu ‘ymdeimlad o le’ ac yn ffurfio rhan o’r gymuned leol.  Gan gredu’n bendant fod dysgu gan Elevate wedi ei helpu ar ei ffordd i gyrraedd ei hamcanion, mae Rosie yn awyddus i hyrwyddo’r rhaglen:   

“Rydw i’n cymeradwyo’r cyrsiau hyn yn fawr iawn!  Dydw i ddim wedi fy argyhoeddi y buaswn i wedi gallu cyrraedd y man ble rydw i ar hyn o bryd hebddyn nhw, neu buaswn, ar wahân iddyn nhw, wedi gorfod mynd i ddyled enfawr (a helbul) er mwyn creu'r wefan a deunyddiau marchnata.  Teimlaf o ganlyniad i’r cyrsiau, fy mod yn gallu rheoli fy marchnata fy hun a mân-werthu ar-lein sy’n gwbl allweddol i fusnes fel un fi.  Roedd y cyrsiau hefyd yn lot o hwyl!”

Site footer