Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cwrdd â'n Tiwtoriaid

Yn Elevate rydym yn ffodus i gael mynediad i grŵp mawr o diwtoriaid sydd i gyd wedi cael profiad o weithio y sector preifat. Maent yn deall yr heriau y mae busnesau yn eu hwynebu ac yn sicrhau bod ein cyrsiau yn cyflwyno allbynnau ymarferol y gellir eu rhoi ar waith yn y gweithle. Darllenwch ymlaen i ddysgu ychydig mwy am ein tiwtoriaid.

 

\David Winston Roberts

Cyrsiau: Cyflwyniad i arweinyddiaeth, Rheolaeth a Pherfformiad Effeithiol,Rheoli Timau, Arweinyddiaeth a Newid.

Yn ogystal â chyflwyno ystod o gyrsiau arweinyddiaeth a rheolaeth i brosiect Elevate mae David yn gyfrifol am yr holl hyfforddiant proffesiynol a datblygiad i Ganolfan Rheolaeth Bangor. Gyda chefndir mewn peirianyddiaeth daliodd David wahanol swyddi rheoli yn y sector sy’n cynnwys gweithio ar lefel strategol ar lawer o brosiectau rhyngwladol. Bu hefyd yn gyfrifol am ei fusnes ymgynghori rheolaeth ei hun, gan weithio mewn gwahanol leoliadau dros y byd ac yn arbennig yn yr India ble y cyflwynodd nifer o bapurau i reolwyr yn y sector gyhoeddus a phreifat. 

Bu David yn rhan o addysg bellach ers dros 10 mlynedd a datblygodd, cydgordiodd a darlithiodd ar ystod eang o gyrsiau rheolaeth ac arweinyddiaeth hyd at lefel Gradd Meistr.

Tom Perry 

Cwrs: Egwyddorion Cyfraith Contract

Dechreuodd Tom ar ei yrfa ddysgu ym Mhrifysgol Bangor wedi gweithio am dros ddeng mlynedd fel datblygwr a chyhoeddwr meddalwedd. Yn ogystal â chyflwyno cyrsiau i Elevate mae Tom hefyd yn diwtor ar fodiwlau Cyfraith Contract a Chyfraith Masnachol yn Ysgol y Gyfraith. Mae’n cyfuno ei brofiad ymarferol o fusnes gyda’i wybodaeth academaidd a’i brofiad dysgu. 

“Fe wnes i wir fwynhau helpu busnesau i ddeall beth sydd ei angen pan fyddant yn mentro i mewn i gytundebau contract, gan sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw broblemau posibl a’u bod yn amddiffyn eu hunain rhag y rhain.”

Will Boulton

Cyrsiau: Hanfodion Rheolaeth Adnoddau Dynol ac Adnoddau Talent

Yn ogystal â gweithio fel darlithydd busnes mewn Addysg Uwch yng Ngholeg Llandrillo, mae gan Will gysylltiadau cryf â Sefydliad Siartredig Datblygu Personél ac mae ganddo gyfrifoldeb am gymwysterau Sylfaen a Chanolradd a gynigir yng Ngholeg Llandrillo. Mae ganddo brofiad eang o weithio mewn rôl adnoddau dynol Cenedlaethol yn y trydydd sector yn ogystal â chael ethos gadarn o ddatblygu rheolaeth a rhinweddau arweinyddiaeth yn y lleoliad.

Michelle Boulton

Cwrs: Sgiliau Cyfathrebu Busnes, Rheolaeth Digwyddiadau

Mae gan Michelle lawer o flynyddoedd o brofiad fel Ymgynghorydd Hyfforddi i fanc manwerthu ar y stryd fawr. Mae gweithio yn y sector breifat wedi rhoi iddi’r profiad o amrywiaeth o fentrau a strategaethau sy’n newid dros yr 17 mlynedd diwethaf. Gweithiodd Michelle gydag amrywiaeth o randdeiliaid mewn meysydd fel gwerthiant, arweinyddiaeth a chwricwlwm rheolaeth, a rhaglenni rheolaeth talent. Mae Michelle yn parhau i weithio mewn dysgu a datblygu ac mae hefyd yn addysgu rhan amser ar gyfer Grŵp Llandrillo Menai a Business Point. Mae wedi addysgu gwahanol gyrsiau busnes gan gynnwys recriwtio a dewis, rheolaeth perfformiad a chyrsiau rheolaeth. Mae hefyd yn addysgu ar ddwy lefel i’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) gan gynnwys y Diploma mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol yn ei phwnc arbenigol Hyfforddi a Mentora.

Jan Walker

Cyrsiau: Rheolaeth Straen a Gwytnwch

Yn ogystal â gweithio fel darlithydd rhan amser ym mhrifysgol Bangor, mae Jan yn cynnal ei ymgynghoriaeth Maeth a Lles ei hun, gan arbenigo mewn Hyfforddiant ar gyfer Bywyd, Datblygu Personol a Mentora. Mae ganddi brofiad o weithio gydag amrywiaeth eang o grwpiau cleientiaid gan gynnwys pobl fusnes broffesiynol, pobl ifanc a grwpiau cymunedol, ac mae wedi cael nifer o apwyntiadau proffesiynol yn y maes Cefnogi Iechyd Meddwl. Gellir gweld proffil personol Jan ar www.natmanna.weebly.com/home

 

Dr Sara Parry

Cwrs: Integreiddio Cyfathrebu Marchnata

Mae Sara yn Ddarlithydd mewn Marchnata yn Ysgol Fusnes Bangor, gan ddysgu Cyfathrebu Marchnata, a Strategaeth Hysbysebu. Cyn ymuno â’r Brifysgol roedd Sara’n gweithio gyda gwerthiant a marchnata yng Ngwestai Rocco Forte a Marks & Spencer. Yn ystod ei gwaith ymchwil am ei PhD gweithiodd ochr yn ochr â menter lleol fach, gan gynorthwyo gydag ymchwil marchnata, cynllunio marchnata, marchnata ar y we ac arddangosfeydd. Mae diddordebau cyfredol ymchwil Sara yn canoli ar farchnata cwmnïau bach i rai canolig. Mae ei diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys marchnata cymdeithasol ac ymatebion defnyddwyr i gyfathrebiadau marchnata. Cyhoeddodd erthyglau sy’n rhychwantu’r meysydd ymchwil hyn mewn gwahanol gylchgronau a chyflwyno agweddau o’i gwaith ymchwil mewn sawl cynhadledd academaidd ryngwladol.

Kay Smith

Cyrsiau: Caffael Cynaliadwy, Sgiliau Cyd-drafod, Rheoli Risg

Yn ogystal â gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Bangor mae Kay yn addysgu cyrsiau caffael proffesiynol Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi (CIPS), ynghyd â bod yn arholwr papurau cenedlaethol a rhyngwladol a bod yn gynrychiolydd Cymru ar y Gyngres. Mae gan Kay hefyd ei busnes ymgynghorol ei hun, ac mae ganddi brofiad o weithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau, pobl broffesiynol, a myfyrwyr yn arbennig ym maes caffael. Cyn dechrau ei gyrfa addysgu gweithiodd Kay gyda rheolaeth y GIG am 25 mlynedd, ac roedd ei swydd olaf fel Cyfarwyddwr Consortiwm i’r pedair Ymddiriedolaeth yng Ngogledd Cymru.

Maria Hayes

Cyrsiau : Hwylusydd Artist , Ymarfer Proffesiynol: Diwydiannau creadigol

Mae Maria yn artist profiadol ac yn hwylusydd celf sydd wedi dangos ei gwaith mewn orielau a pherfformio lluniadu mewn digwyddiadau byw ledled y Deyrnas Unedig. Cedwir ei gwaith mewn casgliadau preifat a chyhoeddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae’n dyfeisio a chyflwyno gweithdai, cyrsiau a hyfforddiant mewn ysgolion, orielau a Sefydliadau Addysg Uwch ledled y Deyrnas Unedig. Am wybodaeth bellach am ei gwaith ewch i http://www.mariahayes.info/

Alan Kelly

Cyrsiau: Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata Gweledol: Delweddu Digidol, MS Office Skills

Yn ogystal â gweithio fel darlithydd yn Ysgol Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor mae Alan hefyd yn gyfrifol am ei fusnes dylunio a ffotograffiaeth ei hun. Mae ganddo’r profiad o weithio gydag ystod eang o grwpiau gan gynnwys pobl fusnes proffesiynol, pobl ifanc a grwpiau cymunedol. 

Kim Bernard

Cyrsiau: Sgiliau Hyfforddi Hanfodol, Adeiladu Gallu a Rhannu Arbenigedd

Mae Kim yn berson profiadol sydd â chymwysterau da ac yn hyfforddwr Personol/ Bywyd, Trefniadaeth a Busnes profiadol sydd wedi cael llwyddiant blaenorol wrth hwyluso newid go iawn sy’n parhau i unigolion, grwpiau a sefydliadau. Mae’n aelod achrededig o Gyngor Cenedlaethol y Seicotherapyddion ac Uwch-ymarferydd Trwyddedig mewn Rhaglennu Niwroieithyddol®, ac roedd ei safle diweddaraf fel Rheolwr Hyfforddi i Lywodraeth Cymru. 

Yn ogystal â gweithio fel darlithydd rhan amser ym Mhrifysgol Bangor mae Kim yn rhedeg busnes datblygu personol trawsffurfiol llwyddiannus, www.sea-change-living.com

Fe sefydlodd Kim y cwmni deinamig a chreadigol hwn, am ei bod yn angerddol am alluogi unigolion a sefydliadau i ffynnu a chyrraedd eu potensial. Mae hefyd yn gweithio mewn rôl ymgynghorol i sefydliadau cyhoeddus a phreifat eraill i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni Sgiliau Meddwl arloesol.

 

Site footer